02/20/2019 01:04:01
เมนู
· หน้าแรก
· ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
· ดาวน์โหลด
· คำถามยอดนิยม
· บทความ
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· หมวดหมู่ข่าว
· ภาพกิจกรรมโรงเรียน
· แผนผังโรงเรียน
· SNCK BOX (กล่องแสดงความคิดเห็น)
· ค้นหา
สนามชัยเขตออกทีวี

รายการ ปราชญ์เดินดิน "ครูสุรินทร์ มิ่งฉาย" มือปราบเด็กแสบ

โรงเรียนสนามชัยเขต รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่น ประเภทองค์กร ด้านการป้องกันยาเสพติดระดับประเทศ
บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานธุรการ
งานบริการ
เว็บไซต์ที่ควรรู้
โปรแกรม SGS
สพม.๖ (ใหม่)
ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ดูเงินเดือน
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ๒๕๕๖
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สำรวจอวกาศ จักรวาล
คิดดี
คลังปัญญาไทย
ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
SchoolNet
บทเรียนออนไลน์
บทเรียนออนไลน์-English
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
E-Learning

ประกาศ

- -ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 1.นายปฏิภาณ เหลืองอ่อน นักเรียนชั้นม.6/1 สอบได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2.นางสาวพัชรี ศรีศิริ นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3.นางสาวฟ้ารุ่ง สะสันติ นักเรียนชั้นม.6/2สอบได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยบูรพาและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 4.นายมณฑล บัวทอง นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ สาขารัฐปศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 5.นางสาววรรณวิศา นันทะโสภานักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้สาขาการจัดการ คณะพณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 6.นางสาวฐิติมา เอี่ยมเลิศนักเรียนชั้นม.6/2 สอบติดคณะศึกษาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา 7.นางสาวสุนิสา ผลเล็กนักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 8.นางสาวสุกัญญา ศรีมณี นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการทรัพยากรมนูษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 9.นางสาวยุพาวรรณ จันทรเดช นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 10. ธนาวุฒน์ อาสาแข็ง นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
- แก้ไขประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 และ ม.4
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานครู2562
- แบบรายงานนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบ
- เล่มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสนามชัยเขต ปีการศึกษา 2561-2564
- เล่มแผนปฏิบัติการโรงเรียนสนามชัยเขต ประจำปี
- แบบประเมินการนิเทศแผน.doc
- แบบประเมินการนิเทศครู
- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง-โรงอาหารหอประชุม101
- ประกาศรับสมัครนักเรียนปี2562
- ใบสมัคร-ม.1-ม.4-62-ทั่วไป
- แบบตอบรับการร่วมกิจกรรม-นิทรรศการวิชาการ-2018
- เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมระดับชาติ 61
- เกียรติบัตร กรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขต
- แบบฟอร์ม-PLC-สมบูรณ์
- เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม
- รายชื่อนักเรียน ม.ต้น ปีการศึกษา 2/61(10 พ.ย.61)
- รายชื่อนักเรียน ม.ปลาย ปีการศึกษา 2/61(10 พ.ย.61)
- กำหนดการจัดกิจกรรมชุมุนม61
- ใบหลักฐานแก้-0-ร-มผ
- แบบรายงานผลการสอบแก้ตัว
- รายงานการอบรม<
- แบบสัญญายืมเงินคูปองปรับใหม่
- แบบรายงานเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2561
- แผนกลยุทธ์โรงเรียนสนามชัยเขต
- แบบฟอร์มLogbookโรงเรียนสนามชัยเขต
- แบบฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียน
- เอกสารหลักสูตร ปี 2560
- บันทึกข้อความสรุปโครงการ
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์-2561
- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการปีการศึกษา2560
- ตัวอย่างการเขียนโครงการ ปีการศึกษา-2561
- ตัวอย่างการกำหนดโครงการ-ปี2561-2564
- แบบฟอร์มการเขียนโครงการประจำปีการศึกษา 2560
- ตราโรงเรียนสนามชัยเขต
ตรวจติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินฯ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ ScQA
25 มกราคม 2562ดร.นิตยา มั่นชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน อาจารย์สุรินทร์ มิ่งฉาย คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสนามชัยเขต คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครู ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียน ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ OBECQA โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ ScQA ณ โรงเรียนสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนะนำการใช้แอพพลิเคชั่น ของธนาคารออมสิน
25 มกราคม 2562วันนี้คุณออมเงินหรือยังคะ ?? กิจกรรมดีดี จากธนาคารโรงเรียนสนามชัยเขต และธนาคารออมสินเจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสิน มาให้ความรู้เกี่ยวกับการออม และแนะนำการใช้แอพพลิเคชั่น ของธนาคารออมสิน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อวางแผนการออมเงินในอนาคต
งานวันครู ประจำปี 2562
16 มกราคม 2562ดร.นิตยา มั่นชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วยคณะครู ร่วมงานวันครู ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านคลองอุดม อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตรวจเยี่ยมค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี
14 มกราคม 2562ดร.นิตยา มั่นชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วยคณะครู ตรวจเยี่ยมค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ค่ายลูกเสือบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ค่ายลูกเสือเจษฎาราชเจ้า จังหวัดชลบุรี
โครงการติว O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
13 มกราคม 2562โครงการติว O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโครงการติว O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 26 ณ โรงเรียนสนามชัยเขต อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2562-13 มกราคม 2562
โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ฯ
9 มกราคม 2562ดร.นิตยา มั่นชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน รับการตรวจนิเทศ และข้อเสนอแนะจากคณะผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ตามโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
กิจกรรมสัปดาห์วันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2561
28 ธันวาคม 2561กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสนามชัยเขต จัดกิจกรรมสัปดาห์วันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีท่าน ดร.นิตยา มั่นชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ประชุมผู้บริหาร
22 ธันวาคม 2561นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีท่าน ดร.นิตยา มั่นชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต กล่าวรายงาน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่9
5 ธันวาคม 2561โรงเรียนสนามชัยเขต โดย ดร.นิตยา มั่นชำนาญ ผู้อำนวยการฯ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับอำเภอสนามชัยเขต โดยมี นางอาภรณ์ ใหม่มงคล นายอำเภอสนามชัยเขต เป็นประธานพิธี กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
4 ธันวาคม 2561โรงเรียนสนามชัยเขต จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 โดยมีท่าน ดร.นิตยา มั่นชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต เป็นประธานในพิธี คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนพร้อมด้วยผู้ข้าร่วมงาน ร่วมใส่บาตรพระสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกัน ณ โรงเรียนสนามชัยเขต อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดะเชิงเทรา
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลประทาน คีตะมวยไทย ระดับมัธยมศึกษา
1 ธันวาคม 2561ทีมคีตะมวยไทย โรงเรียนสนามชัยเขต ได้รับรางวัล “ชนะเลิศถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ คีตะมวยไทย ระดับมัธยมศึกษา ในงานมหกรรมทักษะวิชาการ และอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ครั้งที่ 6 จัดโดยภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นำทีมโดย ผอ.นิตยา มั่นชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต ทีมนักกีฬาคีตะมวยไทย ได้แก่ นายภูมินทร์ คำขะ นายคงเดช สมใจ นายธนวัฒน์ แซ่แต้ นายปารเมศ เกตุแก้ว นายเฉลิมเกียรติ วงค์อ่อง นายพัชระ สุทธิโสม นายรัตนกร ต่อกำไร ทีมครูผู้ฝึกสอน นายองค์การ กอแก้วบูรพา นางสาวอาณาดา พรหมลัทธิ์ นายดิเรก จันทร์ประทีป และนางสาวนิระมล สุยะเสียน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลิงค์ด่วนทันใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 6 (เก่า)
กบข.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ กวดวิชา CU-AAT CU-TEP CU-BEST SMART-I SMART-II
แหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของคนใฝ่รู้

ค้นหางานทั่วประเทศ ได้จากที่นี่

มหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ยู

ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ

เว็บไซต์ข่าวของครู

เว็บไซต์พัฒนาบุคลากรครู

มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาชาติไทย
ต้องการเป็นหนึ่งในสมาชิกเว็บการศึกษา
ทางเลือกของการเรียนตามอัธยาศรัยที่เลือกได้

ศูนย์ข้อมูล OBEC52

VTR Tutor Channel

workventure.com
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดร.นิตยา   มั่นชำนาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต
โรงเรียนสนามชัยเขตจัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์

โรงเรียนสนามชัยเขตจัดทำริบบิ้น
รูปกิจกรรม
ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมของโรงเรียน
แนะนำโรงเรียน

นำเสนอโรงเรียนสนามชัยเขต
เวลาท้องถิ่น
ปฎิทิน
February 2019
พฤ อา
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 2

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 39,554
· สมาชิกใหม่: Pibreabize
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
โครงการอาหารกลางวัน
Pil Obec
OฺBEC LMS
E-BOOK สทร.สพฐ.
นวัตกรรมทางการศึกษา
ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้
ห้องเรียนทันข่าว 
โครงการ สพคว.
ภาษาไทย ภาษาทอง
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 2,640,763 ผู้เยี่ยมชม