06/22/2018 22:14:11
เมนู
· หน้าแรก
· ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
· ดาวน์โหลด
· คำถามยอดนิยม
· บทความ
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· หมวดหมู่ข่าว
· ภาพกิจกรรมโรงเรียน
· แผนผังโรงเรียน
· ติดต่อเรา
· ค้นหา
สนามชัยเขตออกทีวี

รายการ ปราชญ์เดินดิน "ครูสุรินทร์ มิ่งฉาย" มือปราบเด็กแสบ

โรงเรียนสนามชัยเขต รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่น ประเภทองค์กร ด้านการป้องกันยาเสพติดระดับประเทศ
บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานธุรการ
งานบริการ
เว็บไซต์ที่ควรรู้
โปรแกรม SGS
สพม.๖ (ใหม่)
ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ดูเงินเดือน
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ๒๕๕๖
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สำรวจอวกาศ จักรวาล
คิดดี
คลังปัญญาไทย
ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
SchoolNet
บทเรียนออนไลน์
บทเรียนออนไลน์-English
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
E-Learning
ประกาศ
- -ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 1.นายปฏิภาณ เหลืองอ่อน นักเรียนชั้นม.6/1 สอบได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2.นางสาวพัชรี ศรีศิริ นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3.นางสาวฟ้ารุ่ง สะสันติ นักเรียนชั้นม.6/2สอบได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยบูรพาและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 4.นายมณฑล บัวทอง นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ สาขารัฐปศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 5.นางสาววรรณวิศา นันทะโสภานักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้สาขาการจัดการ คณะพณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 6.นางสาวฐิติมา เอี่ยมเลิศนักเรียนชั้นม.6/2 สอบติดคณะศึกษาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา 7.นางสาวสุนิสา ผลเล็กนักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 8.นางสาวสุกัญญา ศรีมณี นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการทรัพยากรมนูษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 9.นางสาวยุพาวรรณ จันทรเดช นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 10. ธนาวุฒน์ อาสาแข็ง นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
- แบบสัญญายืมเงินคูปองปรับใหม่
- รายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 1/2561
- รายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 1/2561
- แบบรายงานเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2561
- IDplan
- แผนกลยุทธ์โรงเรียนสนามชัยเขต
- แบบฟอร์มLogbookโรงเรียนสนามชัยเขต
- แบบฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียน
- เอกสารหลักสูตร ปี 2560
- ประกาศรายชือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
- ประกาศรายชือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
- บันทึกข้อความสรุปโครงการ
- ประกาศผลการเรียน2/2560ม.1-3
- ประกาศผลการเรียน2/2560ม.4-6
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์-2561
- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการปีการศึกษา2560
- ตัวอย่างการเขียนโครงการ ปีการศึกษา-2561
- ตัวอย่างการกำหนดโครงการ-ปี2561-2564
- เกณฑ์การทำวิทยฐานะ
- เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมระดับภาค
- รายงานการปฏิบัติหน้าที่
- แบบฟอร์มการเขียนโครงการประจำปีการศึกษา 2560
- ตราโรงเรียนสนามชัยเขต
To be Number One 2018
8 มิถุนายน 2561 ดร.นิตยา มั่นชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน ชมรม To Be Number one รอบลงพื้นที่ ระดับดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นางอาภรณ์ ใหม่มงคล นายอำเภอสนามชัยเขต เป็นประธานในงาน
วันสิ่งแวดล้อมโลก ปี2561
5 มิถุนายน 2561 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีท่าน ดร. นิตยา มั่นชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัย เป็นประธานในกิจกรรม
ค่ายครุศาสตร์เกษตรอาสา ครั้งที่ 7
23-29 พฤษภาคม 2561 ดร.นิตยา มั่นชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต ได้เป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายครุศาสตร์เกษตรอาสา ครั้งที่ 7 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ทำบุญวันวิสาขบุูชา ปี2561
23 พฤษภาคม 2561 ดร.นิตยา มั่นชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้จัดกิจกรรม วันวิสาขบูชา
เรียนปรับพื้นฐาน
9-11 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนสนามชัยเขต โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.นิตยา มั่นชำนาญ และคณะครู จัดกิจกรรมการเรียนการสอนปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
การประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561
7-8 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนสนามชัยเขตจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ" วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ " โดย ดร.ธัชฤทต เทียมธรรม และ " การสร้างข้อสอบเพื่อสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามแนวทางการสอบ PISA " โดย ดร.เพชรรัษฎ์ แก้วสุวรรณ
ต้อนรับครูใหม่
7 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนสนามชัยเขต โดย ดร.นิตยา มั่นชำนาญ และคณะครู ได้กล่าวต้อนรับคุณครูใหม่ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก
กีฬาสองสายน้ำ
29 มีนาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จัดงานกีฬาปิดกล่องชอล์กเกมส์ สัมพันธ์สองแม่น้ำ เจ้าพระยา - บางปะกง ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
รับสมัครนักเรียนม.1และม.4 ปีการศึกษา 2561
25-28 มีนาคม 2561 โรงเรียนสนามชัยเขตเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
ผู้อำนวยการ สพม 6 เข้าเยี่ยมโรงเรียนสนามชัยเขต
9 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร เข้าเยี่ยมชม ให้พร้อมทั้งใให้ขวัญกำลังใจในการทำงาน และในโอกาสนี้โรงเรียนสนามชัยเขตโดยการนำของท่านผู้อำนวยการ ดร.นิตยา มั่นชำนาญ และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้รดน้ำขอพร เนื่องใกล้วันสงกรานต์ไทย
อบรมเชิงปฏิบัติการระงับอัคคีภัย
9 มีนาคม 2561 โรงเรียน สนามชัยเขต โดยงานสาธารณุปโภค ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น มีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.นิตยา มั่นชำนาญ เป็นประธานพิธีในการเปิดการอบรมในครั้งนี้
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลิงค์ด่วนทันใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 6 (เก่า)
กบข.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ กวดวิชา CU-AAT CU-TEP CU-BEST SMART-I SMART-II
แหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของคนใฝ่รู้

ค้นหางานทั่วประเทศ ได้จากที่นี่

มหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ยู

ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ

เว็บไซต์ข่าวของครู

เว็บไซต์พัฒนาบุคลากรครู

มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาชาติไทย
ต้องการเป็นหนึ่งในสมาชิกเว็บการศึกษา
ทางเลือกของการเรียนตามอัธยาศรัยที่เลือกได้

ศูนย์ข้อมูล OBEC52

VTR Tutor Channel

workventure.com
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดร.นิตยา   มั่นชำนาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต
โรงเรียนสนามชัยเขตจัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์

โรงเรียนสนามชัยเขตจัดทำริบบิ้น
รูปกิจกรรม
ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมของโรงเรียน
แนะนำโรงเรียน

นำเสนอโรงเรียนสนามชัยเขต
เวลาท้องถิ่น
ปฎิทิน
June 2018
พฤ อา
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 39,554
· สมาชิกใหม่: Pibreabize
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
โครงการอาหารกลางวัน
Pil Obec
OฺBEC LMS
E-BOOK สทร.สพฐ.
นวัตกรรมทางการศึกษา
ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้
ห้องเรียนทันข่าว 
โครงการ สพคว.
ภาษาไทย ภาษาทอง
แสดงผลในเวลา: 0.04 วินาที 2,443,435 ผู้เยี่ยมชม