10/26/2016 18:15:23
เมนู
· หน้าแรก
· เกี่ยวกับโรงเรียน
· วิสัยทัศน์
· ต้นไม้ประจำโรงเรียน
· ดาวน์โหลด
· คำถามยอดนิยม
· บทความ
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· หมวดหมู่ข่าว
· ภาพกิจกรรมโรงเรียน
· แผนผังโรงเรียน
· ติดต่อเรา
· ค้นหา
สนามชัยเขตออกทีวี

รายการ ปราชญ์เดินดิน "ครูสุรินทร์ มิ่งฉาย" มือปราบเด็กแสบ

โรงเรียนสนามชัยเขต รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่น ประเภทองค์กร ด้านการป้องกันยาเสพติดระดับประเทศ
บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานธุรการ
งานบริการ
เว็บไซต์ที่ควรรู้
สพม.๖ (ใหม่)
สพม.๖ (เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้)
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ดูเงินเดือน
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ๒๕๕๖
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สำรวจอวกาศ จักรวาล
คิดดี
คลังปัญญาไทย
ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
SchoolNet
บทเรียนออนไลน์
บทเรียนออนไลน์-English
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
ประกาศ
- รายงานผลการปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม 2559
- ตราโรงเรียนสนามชัยเขต
- รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (ล่าสุด)
- เอกสารการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เอกสารเยี่ยมบ้านปีการศึกษา 2559
- คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
- ตัวอย่างรายงานการปฏิบัติงานครู 2558
- ตัวอย่างโครงการสรุปโครงการ
- รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2558
- แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2558
- ไฟล์ติดตั้งสำหรับ Tablet ม.2
- โปรแกรม BookMark2551 III ตัวใหม่ล่าสุด
- ฟอนต์ราชการ THSarabunIT๙ ตัวเลขไทยอัตโนมัติ
- แบบฟอร์มข้อสอบของโรงเรียนสนามชัยเขต
ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ม.3
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายัพกแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักเรียนระดับชั้น ม.3 ณ สวนสยาม ระหว่างวันที่ 29 ก.ย.- 1 ต.ค. 2559 เพื่อให้นักเรียนฝึกการใช้ทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย มีเจตคติ มีค่านิยมที่ดีงาม และได้นำความรู้จากการเรียนรู้ในวิชาลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
โรงเรียนในฝัน
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 โรงเรียนสนามชัยเขตเข้ารับการประเมินคุณภาพโรงเรียนในฝันประจำปี 2559-2560
วันวิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์
ทอดผ้าป่า
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2559 โรงเรียนสนามชัยเขตจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมีคณะครูและผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าอย่างพร้อมเพรียง
วันแม่
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของแม่ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ค่ายธรรมมะ
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายธรรมมะ โครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรม ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2559 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน
ค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์งาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต เป็นประธานในพิธีเปิดค่่ายลูกเสือต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2559 เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้จักพิษภัยของยาเสพติด และการป้องกันตนเองและชุมชนให้ออกห่างจากยาเสพติด
ค่ายธรรมะ
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 นายสุรินทร์ มิ่งฉาย เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายธรรมมะ โครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรม ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน
ค่ายแนะแนว
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายแนะแนวจากพี่สู่น้องครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฏาคม 2559 เพื่อเป็นการแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีคณะรุ่นพี่ศิษย์เก่ามาให้คำแนะนำและจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างสร้างสรรค์
แห่เทียนพรรษา
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต เป็นประธานในพิธีแห่เทียนพรรษา เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี และร่วมทำบุญ โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมแห่เทียนพรรษากันอย่างพร้อมเพรียง
อบรมจราจร
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต เป็นประธานเปิดโครงการอบรมจราจร เพื่อให้นักเรียนรู้กฎจราจรและการปฏิบัติเกี่ยวกับจราจร โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรสนามชัยเขต ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม
ข่าวการศึกษา
เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.
ลิงค์ด่วนทันใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 6 (เก่า)
กบข.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ กวดวิชา CU-AAT CU-TEP CU-BEST SMART-I SMART-II
แหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของคนใฝ่รู้

ค้นหางานทั่วประเทศ ได้จากที่นี่

มหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ยู

ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ

เว็บไซต์ข่าวของครู

เว็บไซต์พัฒนาบุคลากรครู

มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาชาติไทย
ต้องการเป็นหนึ่งในสมาชิกเว็บการศึกษา
ทางเลือกของการเรียนตามอัธยาศรัยที่เลือกได้

ศูนย์ข้อมูล OBEC52

VTR Tutor Channel
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต
รูปกิจกรรม
ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมของโรงเรียน
แนะนำโรงเรียน

นำเสนอโรงเรียนสนามชัยเขต
เวลาท้องถิ่น
ปฎิทิน
October 2016
พฤ อา
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 39,521
· สมาชิกใหม่: MorpoSoge
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
โครงการอาหารกลางวัน
Pil Obec
OฺBEC LMS
E-BOOK สทร.สพฐ.
นวัตกรรมทางการศึกษา
ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้
ห้องเรียนทันข่าว 
โครงการ สพคว.
ภาษาไทย ภาษาทอง
แสดงผลในเวลา: 0.04 วินาที 2,039,561 ผู้เยี่ยมชม