04/22/2018 11:17:00
เมนู
· หน้าแรก
· เกี่ยวกับโรงเรียน
· วิสัยทัศน์
· ต้นไม้ประจำโรงเรียน
· ดาวน์โหลด
· คำถามยอดนิยม
· บทความ
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· หมวดหมู่ข่าว
· ภาพกิจกรรมโรงเรียน
· แผนผังโรงเรียน
· ติดต่อเรา
· ค้นหา
สนามชัยเขตออกทีวี

รายการ ปราชญ์เดินดิน "ครูสุรินทร์ มิ่งฉาย" มือปราบเด็กแสบ

โรงเรียนสนามชัยเขต รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่น ประเภทองค์กร ด้านการป้องกันยาเสพติดระดับประเทศ
บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานธุรการ
งานบริการ
เว็บไซต์ที่ควรรู้
สพม.๖ (ใหม่)
สพม.๖ (เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้)
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ดูเงินเดือน
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ๒๕๕๖
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สำรวจอวกาศ จักรวาล
คิดดี
คลังปัญญาไทย
ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
SchoolNet
บทเรียนออนไลน์
บทเรียนออนไลน์-English
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
E-Learning
ประกาศ
- -ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 1.นายปฏิภาณ เหลืองอ่อน นักเรียนชั้นม.6/1 สอบได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2.นางสาวพัชรี ศรีศิริ นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3.นางสาวฟ้ารุ่ง สะสันติ นักเรียนชั้นม.6/2สอบได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยบูรพาและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 4.นายมณฑล บัวทอง นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ สาขารัฐปศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 5.นางสาววรรณวิศา นันทะโสภานักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้สาขาการจัดการ คณะพณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 6.นางสาวฐิติมา เอี่ยมเลิศนักเรียนชั้นม.6/2 สอบติดคณะศึกษาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา 7.นางสาวสุนิสา ผลเล็กนักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 8.นางสาวสุกัญญา ศรีมณี นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการทรัพยากรมนูษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 9.นางสาวยุพาวรรณ จันทรเดช นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 10. ธนาวุฒน์ อาสาแข็ง นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
- แบบฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียน
- เอกสารหลักสูตร ปี 2560
- ประกาศรายชือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
- ประกาศรายชือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
- บันทึกข้อความสรุปโครงการ
- ประกาศผลการเรียน2/2560ม.1-3
- ประกาศผลการเรียน2/2560ม.4-6
- แผนกลยุทธ์โรงเรียนสนามชัยเขต
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์-2561
- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการปีการศึกษา2560
- ตัวอย่างการเขียนโครงการ ปีการศึกษา-2561
- ตัวอย่างการกำหนดโครงการ-ปี2561-2564
- เกณฑ์การทำวิทยฐานะ
- เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมระดับภาค
- รายงานการปฏิบัติหน้าที่
- แบบฟอร์มการเขียนโครงการประจำปีการศึกษา 2560
- ตราโรงเรียนสนามชัยเขต
กีฬาสองสายน้ำ
29 มีนาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จัดงานกีฬาปิดกล่องชอล์กเกมส์ สัมพันธ์สองแม่น้ำ เจ้าพระยา - บางปะกง ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
รับสมัครนักเรียนม.1และม.4 ปีการศึกษา 2561
25-28 มีนาคม 2561 โรงเรียนสนามชัยเขตเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
ผู้อำนวยการ สพม 6 เข้าเยี่ยมโรงเรียนสนามชัยเขต
9 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร เข้าเยี่ยมชม ให้พร้อมทั้งใให้ขวัญกำลังใจในการทำงาน และในโอกาสนี้โรงเรียนสนามชัยเขตโดยการนำของท่านผู้อำนวยการ ดร.นิตยา มั่นชำนาญ และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้รดน้ำขอพร เนื่องใกล้วันสงกรานต์ไทย
อบรมเชิงปฏิบัติการระงับอัคคีภัย
9 มีนาคม 2561 โรงเรียน สนามชัยเขต โดยงานสาธารณุปโภค ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น มีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.นิตยา มั่นชำนาญ เป็นประธานพิธีในการเปิดการอบรมในครั้งนี้
ปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา2560
9 มีนาคม 2561 โรงเรียนสนามชัยเขตได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โดยมีท่านนายอำเภอสนามชัยเขต นางอาภรณ์ ใหม่มงคล เป็นประธานในพิธี และให้โอวาทกับนักเรียนที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
มอบรางวัลยอดนักอ่าน
16 กุมภาพันธ์ 2561 งานห้องสมุดได้จัดกิจกรรมยอดนักอ่านและท่านผู้อำนวยการดร.นิตยา มั่นชำนาญได้ให้เกียรติมอบรางวัลยอดนักอ่านแก่นักเรียนที่ยืมหนังสืออ่านมากที่สุดประจำปีการศึกษา 2560
มอบรางวัลระดับประเทศ คีตะมวยไทย
15 กุมภาพันธ์ 2561 งานวิชาการมอบใบประกาศนียบัตร และ เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ในรายการ คีตะมวยไทย ในงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67
มอบประกาศนียบัตรงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67
15 กุมภาพันธ์ 2561 งานวิชาการได้มอบใบปกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออก โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.นิตยา มั่นชำนาญ เป็นประธานในการมอบมอบรางวัลในครั้งนี้
เทศบาลตำบลคู้ยายหมี พ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย
13 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลคู้ยายหมี ออกฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายไม่ให้วางไข่ ป้องกันการแพร่ระบาดไข้เลือดออก ที่โรงเรียนสนามชัยเขต 2560
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนแก้ 0
13 กุมภาพันธ์ 2561งานวิชการ และงานกิจการนักเรียน โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดร. นิตยา มั่นชำนาญ ได้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีความผลการเรียนเสี่ยง เพื่อหาทางออกและแนวทางการแก้ไข เพื่อให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น
ศึกษาดูงาน
9 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครูโรงเรียนสนามชัยเขตศึกษาดูงานนอกสถานที่โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว และเยี่ยมชมฟาร์มโคนมจังหวัดสระแก้ว
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลิงค์ด่วนทันใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 6 (เก่า)
กบข.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ กวดวิชา CU-AAT CU-TEP CU-BEST SMART-I SMART-II
แหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของคนใฝ่รู้

ค้นหางานทั่วประเทศ ได้จากที่นี่

มหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ยู

ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ

เว็บไซต์ข่าวของครู

เว็บไซต์พัฒนาบุคลากรครู

มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาชาติไทย
ต้องการเป็นหนึ่งในสมาชิกเว็บการศึกษา
ทางเลือกของการเรียนตามอัธยาศรัยที่เลือกได้

ศูนย์ข้อมูล OBEC52

VTR Tutor Channel

workventure.com
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดร.นิตยา   มั่นชำนาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต
โรงเรียนสนามชัยเขตจัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์

โรงเรียนสนามชัยเขตจัดทำริบบิ้น
รูปกิจกรรม
ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมของโรงเรียน
แนะนำโรงเรียน

นำเสนอโรงเรียนสนามชัยเขต
เวลาท้องถิ่น
ปฎิทิน
April 2018
พฤ อา
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 39,554
· สมาชิกใหม่: Pibreabize
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
โครงการอาหารกลางวัน
Pil Obec
OฺBEC LMS
E-BOOK สทร.สพฐ.
นวัตกรรมทางการศึกษา
ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้
ห้องเรียนทันข่าว 
โครงการ สพคว.
ภาษาไทย ภาษาทอง
แสดงผลในเวลา: 0.32 วินาที 2,394,352 ผู้เยี่ยมชม