02/20/2019 01:05:06
เมนู
· หน้าแรก
· ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
· ดาวน์โหลด
· คำถามยอดนิยม
· บทความ
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· หมวดหมู่ข่าว
· ภาพกิจกรรมโรงเรียน
· แผนผังโรงเรียน
· SNCK BOX (กล่องแสดงความคิดเห็น)
· ค้นหา
สนามชัยเขตออกทีวี

รายการ ปราชญ์เดินดิน "ครูสุรินทร์ มิ่งฉาย" มือปราบเด็กแสบ

โรงเรียนสนามชัยเขต รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่น ประเภทองค์กร ด้านการป้องกันยาเสพติดระดับประเทศ
บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานธุรการ
งานบริการ
เว็บไซต์ที่ควรรู้
โปรแกรม SGS
สพม.๖ (ใหม่)
ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ดูเงินเดือน
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ๒๕๕๖
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สำรวจอวกาศ จักรวาล
คิดดี
คลังปัญญาไทย
ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
SchoolNet
บทเรียนออนไลน์
บทเรียนออนไลน์-English
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
E-Learning

ประกาศ

- -ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 1.นายปฏิภาณ เหลืองอ่อน นักเรียนชั้นม.6/1 สอบได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2.นางสาวพัชรี ศรีศิริ นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3.นางสาวฟ้ารุ่ง สะสันติ นักเรียนชั้นม.6/2สอบได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยบูรพาและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 4.นายมณฑล บัวทอง นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ สาขารัฐปศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 5.นางสาววรรณวิศา นันทะโสภานักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้สาขาการจัดการ คณะพณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 6.นางสาวฐิติมา เอี่ยมเลิศนักเรียนชั้นม.6/2 สอบติดคณะศึกษาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา 7.นางสาวสุนิสา ผลเล็กนักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 8.นางสาวสุกัญญา ศรีมณี นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการทรัพยากรมนูษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 9.นางสาวยุพาวรรณ จันทรเดช นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 10. ธนาวุฒน์ อาสาแข็ง นักเรียนชั้นม.6/2 สอบได้คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
- แก้ไขประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 และ ม.4
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานครู2562
- แบบรายงานนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบ
- เล่มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสนามชัยเขต ปีการศึกษา 2561-2564
- เล่มแผนปฏิบัติการโรงเรียนสนามชัยเขต ประจำปี
- แบบประเมินการนิเทศแผน.doc
- แบบประเมินการนิเทศครู
- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง-โรงอาหารหอประชุม101
- ประกาศรับสมัครนักเรียนปี2562
- ใบสมัคร-ม.1-ม.4-62-ทั่วไป
- แบบตอบรับการร่วมกิจกรรม-นิทรรศการวิชาการ-2018
- เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมระดับชาติ 61
- เกียรติบัตร กรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขต
- แบบฟอร์ม-PLC-สมบูรณ์
- เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม
- รายชื่อนักเรียน ม.ต้น ปีการศึกษา 2/61(10 พ.ย.61)
- รายชื่อนักเรียน ม.ปลาย ปีการศึกษา 2/61(10 พ.ย.61)
- กำหนดการจัดกิจกรรมชุมุนม61
- ใบหลักฐานแก้-0-ร-มผ
- แบบรายงานผลการสอบแก้ตัว
- รายงานการอบรม<
- แบบสัญญายืมเงินคูปองปรับใหม่
- แบบรายงานเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2561
- แผนกลยุทธ์โรงเรียนสนามชัยเขต
- แบบฟอร์มLogbookโรงเรียนสนามชัยเขต
- แบบฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียน
- เอกสารหลักสูตร ปี 2560
- บันทึกข้อความสรุปโครงการ
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์-2561
- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการปีการศึกษา2560
- ตัวอย่างการเขียนโครงการ ปีการศึกษา-2561
- ตัวอย่างการกำหนดโครงการ-ปี2561-2564
- แบบฟอร์มการเขียนโครงการประจำปีการศึกษา 2560
- ตราโรงเรียนสนามชัยเขต
มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคีตะมวยไทย ครั้งที่ 3
28 สิงหาคม 2561ดร.นิตยา มั่นชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต ได้รับมอบถ้วยรางวัล1.ชนะเลิศการแข่งขันคีตะมวยไทย ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 2.รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน การประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 ในการนี้ได้มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันในครั้งนี้
เปิดบ้านการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
24 สิงหาคม 2561ดร.นิตยา มั่นชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมงาน "เปิดบ้านการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมีพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
โครงการวัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่เสี่ยง
23-24 สิงหาคม 2561โรงเรียนสนามชัยเขตร่วมกับ องค์การบริหารส่วตำบลคู้ยายหมี จัดโครงการวัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่เสี่ยง เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และสามารถจัดการกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเพศศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ การเห็นคุณค่าในตนเอง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสนามชัยเขต
การแข่งขันทักษะภาษาจีน
17-18 สิงหาคม 2561โรงเรียนสนามชัยเขตส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาจีน 1.เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาจีน 汉语技能比赛 ณ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทั้งหมด 4 รายการ ผลการแข่งขัน คือ • เล่านิทานภาษาจีน เหรียญทอง (ได้เข้าแข่งขันต่อในระดับภาค) คือ นายจักรกฤษณ์ เชื่อมพงษ์ ม.5/3 • คัดลายมือภาษาจีน เหรียญทอง คือ นางสาววริศรา พันธ์อุด ม.5/3 • เขียนตามคำบอกภาษาจีน เหรียญทองเเดง คือ นางสาวกนิษฐา ผลเล็ก ม.5/3 • ร้องเพลงภาษาจีน เหรียญเงิน คือ นางสาววิภาวดี แดงด้วง ม.5/3 2.เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาจีน รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาคตะวันออก ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนระยองวิทยาคม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 • เล่านิทานภาษาจีน เหรียญเงิน คือ นายจักรกฤษณ์ เชื่อมพงษ์ ม.5/3 3. เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสัมพันธ์ภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา
ค่ายบูรณาการ STEM
15-16 สิงหาคม 2561ดร. นิตยา มั่นชำนาญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสนามชัยเขต คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ " จัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะและศักยภาพการเรียนรู้ STEM " โดยบูรณาการกิจกรรม Active Learning ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนสนามชัยเขต
โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคไข้เลือดออก
15 สิงหาคม 2561ดร. นิตยา มั่นชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน และงานอนามัยโรงเรียนสนามชัยเขต เข้าร่วม " โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคไข้เลือดออกในชุมชนอย่างเข้มแข็ง " ณ อำเภอสนามชัยเขต ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต โดยมี นางอาภรณ์ ใหม่มงคล นายอำเภอสนามชัยเขต เป็นประธาน โดยมี นายเขียน แสงสว่าง นายกเทศบาลตำบลสนามชัยเขต ร่วมกิจกรรม
ต้อนรับ ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการ
14 สิงหาคม 2561ดร. นิตยา มั่นชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วยบุคลากรครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ โรงเรียนสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามกำหนดการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 พร้อมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ตามนโยบายทางการศึกษา และให้ขวัญกำลังใจแก่บุคลากร โรงเรียนสนามชัยเขต
งานธนาคารโรงเรียน
14 สิงหาคม 2561 านธนาคารโรงเรียนสนามชัยเขต ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดอบรมการปฏิบัติการธนาคารโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 โดยมีท่าน ดร. นิตยา มั่นชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต เป็นประธานในพิธีการเปิดอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการภาค 5 และคณะ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ธนาคารตั้งไว้
อบรมโรงเรียนมาตรฐานสากล
3-4 สิงหาคม 2561ดร.นิตยา มั่นชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต นำคณะครู และบุคลกรทางการศึกษา เข้าร่วม " โครงการยกระดับคุณภาพ มัธยมศึกษาสู่มาตรฐานสากล " เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 เป็นประธานพิธี และ ดร.สมชัย ชวลิตธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร เป็นวิทยากร ณ ห้องจำลอง-จำเริญ แม่นธนู โรงเรียนดัดรุณี
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี2561
28 กรกฎาคม 2561ดร.นิตยา มั่นชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต นำคณะครู บุคลากร โรงเรียนร่วมงานวันมหามงคลของปวงชนชาวไทย เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินเทพยวรางกูร เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ อำเภอสนามชัยเขต
กิจกรรมธนาคารขยะโรงเรียน
25 กรกฎาคม 2561โรงเรียนสนามชัยเขตจัดกิจกรรมธนาคารขยะโรงเรียน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลิงค์ด่วนทันใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 6 (เก่า)
กบข.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ กวดวิชา CU-AAT CU-TEP CU-BEST SMART-I SMART-II
แหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของคนใฝ่รู้

ค้นหางานทั่วประเทศ ได้จากที่นี่

มหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ยู

ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ

เว็บไซต์ข่าวของครู

เว็บไซต์พัฒนาบุคลากรครู

มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาชาติไทย
ต้องการเป็นหนึ่งในสมาชิกเว็บการศึกษา
ทางเลือกของการเรียนตามอัธยาศรัยที่เลือกได้

ศูนย์ข้อมูล OBEC52

VTR Tutor Channel

workventure.com
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดร.นิตยา   มั่นชำนาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต
โรงเรียนสนามชัยเขตจัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์

โรงเรียนสนามชัยเขตจัดทำริบบิ้น
รูปกิจกรรม
ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมของโรงเรียน
แนะนำโรงเรียน

นำเสนอโรงเรียนสนามชัยเขต
เวลาท้องถิ่น
ปฎิทิน
February 2019
พฤ อา
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 39,554
· สมาชิกใหม่: Pibreabize
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
โครงการอาหารกลางวัน
Pil Obec
OฺBEC LMS
E-BOOK สทร.สพฐ.
นวัตกรรมทางการศึกษา
ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้
ห้องเรียนทันข่าว 
โครงการ สพคว.
ภาษาไทย ภาษาทอง
แสดงผลในเวลา: 0.02 วินาที 2,640,773 ผู้เยี่ยมชม